اندازه گيري پاسخ فركانسي ترانسفورماتور FRA (Frequency Response Analysis) تغييرات تابع تبديل سيم پيچي به واسطه جابجايي سيم پيچها
حمل و نقل و يا خطاهاي شبكه مخصوصاً اتصال كوتاه ممكن است باعث تغييراتي در نحوه آرايش سيم پيچهاي ترانسفورماتورهاي قدرت شود. با توجه به اينكه اين مسأله مي تواند قابليت اطمينان ترانسفورماتور قدرت را به شدت پائين آورده و موجب خسارت هاي جدي به ترانسفورماتور شود، آشكارنمودن جابجايي سيم پيچها و يا تغييرات واقع شده در آنها از اهميت فراواني برخوردار مي باشد. از آنجا كه مدل ترانسفورماتور مخصوصاً در فركانسهاي بالا يك سيستم خطي مركب از سلفها و خازنهاي   سيم پيچها مي باشد، هرگونه تغييري در آرايش سيم پيچي باعث تغيير در مقادير سلف و خازنها شده و تابع تبديل ترانسفورماتور را تغيير مي دهد. لذا اندازه گيري پاسخ فركانسي سيم پيچها و مقايسه آن با پاسخهاي قبلي و يا ترانسفورماتورهاي مشابه مي تواند به آشكارسازي اين مسئله كمك نمايد. پاسخ فركانسي سيم پيچهاي ترانسفورماتور در حالتهاي مختلف را مي توان با اعمال يك سيگنال سينوسي با دامنه كم و فركانس متغير از چندصد هرتز تا چند مگا هرتز اندازه گيري نمود. نتايج اندازه گيري با اندازه گيريهاي انجام شده قبلي و يا نتايج اندازه گيري روي فازهاي مختلف مقايسه مي شود. آزمون FRA می تواند هم در قالب پروسه ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتور و هم بصورت مجزا بنا به درخواست مشتري بر روي ترانسفورماتورهاي مورد بهره برداري انجام گردد.

 اندازه گيري تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت PD (Partial Discharge)
تخليه جزئي يك از خطاهاي مهم و رایج در ترانسفورماتورهاي قدرت مي باشد. بسياري از خطاهاي الكتريكي داخلي ترانسفورماتور با تخليه جرئي شروع شده و با گذشت زمان منجر به خطاهاي شديد و خروج ترانسفورماتور از مدار مي گردند. با توجه به اين مسئله آشكارسازي تخليه جزئي و اندازه گيري شدت و ضعف آن داراي اهميت فراوان مي باشد. در حال حاظر توان اجراي پروسه اندازه گيري تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت مورد بهره برداري در داخل سايت وجود دارد.