ارائه خدمات تعمير و راه اندازي مجدد ترانسفورماتورهاي قدرت
بدليل اهمیت، پيچيدگي و پرهزينه بودن تعمير ترانسفورماتورهاي قدرت عده محدودی از شرکتهای تعمیرات ترانسفورماتور وارد این مقوله شده اند. لذا با وجود امكانات و دانش فني كافي در اين زمينه در ايران، می توان اقدام به ارائه خدمات تعمير و راه اندازي مجدد ترانسفورماتورهاي قدرت مورد بهره برداري پستها، نيروگاهها و صنايع بزرگ نمود. البته این خدمت می تواند در غالب برونسپاري یک فعالیت تخصصي باشد که می تواند تصوير صحیحی از کلینیک بعنوان ناظر عالي تعميرات ترانسفورماتور با هماهنگي توانير و برقهاي منطقه اي بوجود آورد. این امر از جمله راهكارهاي كاهش هزينه و افزايش كارآيي و بهره وري کلینیک می گردد.