حفاظت کاتدیک به عنوان موثرترین روش حفاظتی به منظور جلوگیری از خوردگی سازه های مدفون در خاک شناخته شده است که بطور گسترده از خوردگی لوله های توزیع و انتقال گاز، مواد نفتی و آب مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم های حفاظت کاتدیک با روش تزریق جریان، به منظور تزریق جریان الکتریکی به سازه های تحت حفاظت از ترانسفورماتور رکتیفایر استفاده می شود. اصول کار این ترانسفورماتور، یکسو کردن برق متناوب ورودی، تزریق و تثبیت جریان به سازه تحت حفاظت می باشد. ترانسفورماتورهای رکتیفایر حفاظت کاتدیک مناسب برای کار در شرایط محیطی مختلف نظیر: مرطوب، غبارآلود، نمک زار، داخل اتاق برق و… بصورت دائم کار تحت بار کامل با قرار گرفتن در شرایط سخت ساخته می شوند. فعالیتهای انجام شده توسط این کلینیک بر روی ترانسفورماتورهای رکتیفایر حفاظت کاتدیک به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی و ساخت
  • سرویس رکتیفایرها
  • تعویض ولتمتر و آمپرمترهای معیوب
  • نصب پلاک شماره بر روی بدنه تانک رکتیفایر
  • تعویض اورینگ نو درپوش رکتیفایر
  • تعویض اورینگ Cable box رکتیفایر
  • محکم کردن اتصالات رکتیفایر
  • تقویت سیستم عایقی رکتیفایر

سرویس رکتیفایرها شامل موارد زیر میباشد:
تعویض محفظه سیلیکاژل، نصب تبدیل برای محفظه سیلیکاژل، تعویض سیلیکاژل مستعمل و معیوب، شستشوی تانک رکتیفایر با روغن داغ، لجن زدایی از تانک رکتیفایر، شستشوی اکتیو پارت رکتیفایر با روغن داغ، نصب روغن نما بر روی رکتیفایر، جوشکاری جهت رفع نشتی تانک و رادیاتور رکتیفایر، تزریق روغن نو به داخل تانک رکتیفایر، سیرکوله کردن روغن نو قبل از تزریق به داخل تانک رکتیفایر جهت: رطوبت زدایی از روغن، گاز زدایی از روغن، جذب ذرات معلق و رادیکالهای آزاد، کاهش ضریب تلفات عایقی، افزایش مقاومت مخصوص