با توجه به اهمیت ترانسفورماتور و قیمت بالای این تجهیز و ارتقا فرهنگ بیمه در کشور می توان با بازاریابی مناسب و آگاهی به مشتریان بستری را جهت بیمه نمودن ترانسفورماتورها و مشاوره لازم توسط کلینیک فراهم نمود. همچنین کلینیک می تواند به عنوان مرجعی مناسب در خصوص اضهار نظر در مورد ترانسفورماتورهای حادثه دیده و تربیت متخصصین مورد تایید شرکتهای بیمه در کشور شناخته شود.