تحقيقاتي كه درسالهاي اخير توسط موسسات و شركتهاي معتبر بين المللي انجام شده است نشان  مي دهد كه مي توان با انجام برخي آزمونهاي خاص بر روي روغن و تحليل آنها به وضعيت ترانسفورماتور بويژه عايق كاغذي آن كه آسيب پذيرترين بخش ترانسفورماتور است پي برد. عدم نياز به خارج كردن ترانسفورماتور از مدار جهت نمونه برداري، هزينه پائين آزمونهاي روغن، امكان انجام تستها در آزمايشگاهها و تنوع آزمونها از دلايل افزايش اهميت نقش روغن در پروسه ارزيابي وضعيت و عمرسنجي است. لذا آزمونهاي روغن ترانسفورماتور با اهداف ذيل انجام مي گيرد:
  • ارزيابي وضعيت روغن ترانسفورماتور و تعيين لزوم تصفيه فيزيكي، شيميايي يا تعويض روغن
  • ارزيابي وضعيت، عمرسنجي و عيب يابي ترانسفورماتور
نام آزمون رديف
Kin Viscosity at 40 1
Kin Viscosity at 80 2
Flash Point 3
Pour Point 4
Total Acid No. 5
Dielectric St. 6
Interfacial Tension 7
Water Content (ppm) 8
tg  at 90°C 9
Gas Chromatography (DGA) 10
Furfural (FFA) 11

فاز اول: انجام آزمونهاي كنترل كيفي روغن، گازكروماتوگرافي و فورفورال مطابق جدول يك بر روي كليه ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت مهم يك مجتمع و ارائه گزارش ارزيابي وضعيت اوليه فاز دوم: انجام آزمونهاي الكتريكي مطابق جدول دو بر روي ترانسفورماتورهاي انتخاب شده در گزارش ارزيابي وضعيت اوليه (فاز اول) فاز سوم: انجام آزمونهاي مدرن بر روي ترانسفورماتورهاي مهم مجتمع و با توجه به نتايج حاصل از فازهاي اول و دوم و ارائه گزارش ارزيابي وضعيت و عمرسنجي نهايي