آزمونهاي الكتريكي بنا به درخواست بهره برداران ترانسفورماتور با استفاده از تجهيزات و امكانات داخل کشور و توسط پرسنل متخصص قابل انجام است. ليست اين آزمونها مطابق جدول زیر مي باشد:

رديف

نام آزمون

1

اندازه گيري مقاومت عايقي سيم پيچي ها (ميگر)

2

اندازه گيري ضريب تلفات عايقي  و ظرفيت خازني بوشينگ

3

اندازه گيري مقاومت اهمي سيم پيچها

4

اندازه گيري تقسيم شار

5

اندازه گيري نسبت تبديل

6

اندازه گيري امپدانس اتصال كوتاه و تلفات بار

7

پيوستگي جريان تپ چنجر

8

تعيين گروه برداري ترانسفورماتور

9

اندازه گيري مقاومت عايقي هسته (ميگر هسته)

10

اندازه گيري جريان و تلفات بي باري