تحقيقاتي كه درسالهاي اخير توسط موسسات و شركتهاي معتبر بين المللي انجام شده است نشان  مي دهد كه مي توان با انجام برخي آزمونهاي خاص بر روي روغن و تحليل آنها به وضعيت ترانسفورماتور بويژه عايق كاغذي آن كه آسيب پذيرترين بخش ترانسفورماتور است پي برد.
عدم نياز به خارج كردن ترانسفورماتور از مدار جهت نمونه برداري، هزينه پائين آزمونهاي روغن، امكان انجام تستها در آزمايشگاهها و تنوع آزمونها از دلايل افزايش اهميت نقش روغن در پروسه ارزيابي وضعيت و عمرسنجي است. لذا آزمونهاي روغن ترانسفورماتور با اهداف ذيل انجام مي گيرد:

  • ارزيابي وضعيت روغن ترانسفورماتور و تعيين لزوم تصفيه فيزيكي، شيميايي يا تعويض روغن
  • ارزيابي وضعيت، عمرسنجي و عيب يابي ترانسفورماتور