با توجه به اهميت ترانسفورماتور و قيمت بالاي اين تجهيز و ارتقا فرهنگ بيمه در کشور مي توان با بازاريابي مناسب و آگاهي به مشتريان بستري را جهت بيمه نمودن ترانسفورماتورها و مشاوره لازم توسط کلينيک فراهم نمود. همچنين کلينيک مي تواند به عنوان مرجعي مناسب در خصوص اظهار نظر در مورد ترانسفورماتورهاي حادثه ديده و تربيت متخصصين مورد تاييد شرکتهاي بيمه در کشور شناخته شود.