آزمونهاي الكتريكي بنا به درخواست بهره برداران ترانسفورماتور با استفاده از تجهيزات و امكانات داخل کشور و توسط پرسنل متخصص قابل انجام است. ليست اين آزمونها مطابق جدول زیر مي باشد: