بدليل اهميت، پيچيدگي و پرهزينه بودن تعمير ترانسفورماتورهاي قدرت عده محدودي از شرکتهاي تعميرات ترانسفورماتور وارد اين مقوله شده اند. لذا با وجود امكانات و دانش فني كافي در اين زمينه در ايران، مي توان اقدام به ارائه خدمات تعمير و راه اندازي مجدد ترانسفورماتورهاي قدرت مورد بهره برداري پستها، نيروگاهها و صنايع بزرگ نمود. البته اين خدمت مي تواند در غالب برونسپاري يک فعاليت تخصصي باشد که مي تواند تصوير صحيحي از کلينيک بعنوان ناظر عالي تعميرات ترانسفورماتور با هماهنگي توانير و برقهاي منطقه اي بوجود آورد. اين امر از جمله راهكارهاي كاهش هزينه و افزايش كارآيي و بهره وري کلينيک مي گردد.