اندازه گيري پاسخ فركانسي ترانسفورماتور  FRA (Frequency Response Analysis)

حمل و نقل و يا خطاهاي شبكه مخصوصاً اتصال كوتاه ممكن است باعث تغييراتي در نحوه آرايش سيم پيچهاي ترانسفورماتورهاي قدرت شود. با توجه به اينكه اين مسأله مي تواند قابليت اطمينان ترانسفورماتور قدرت را به شدت پائين آورده و موجب خسارت هاي جدي به ترانسفورماتور شود، آشكارنمودن جابجايي سيم پيچها و يا تغييرات واقع شده در آنها از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.از آنجا كه مدل ترانسفورماتور مخصوصاً در فركانسهاي بالا يك سيستم خطي مركب از سلفها و خازنهاي سيم پيچها مي باشد، هرگونه تغييري در آرايش سيم پيچي باعث تغيير در مقادير سلف و خازنها شده و تابع تبديل ترانسفورماتور را تغيير مي دهد. لذا اندازه گيري پاسخ فركانسي سيم پيچها و مقايسه آن با پاسخهاي قبلي و يا ترانسفورماتورهاي مشابه مي تواند به آشكارسازي اين مسئله كمك نمايد. پاسخ فركانسي سيم پيچهاي ترانسفورماتور در حالتهاي مختلف را مي توان با اعمال يك سيگنال سينوسي با دامنه كم و فركانس متغير از چندصد هرتز تا چند مگا هرتز اندازه گيري نمود. نتايج اندازه گيري با اندازه گيريهاي انجام شده قبلي و يا نتايج اندازه گيري روي فازهاي مختلف مقايسه مي شود. آزمون FRA مي تواند هم در قالب پروسه ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتور و هم بصورت مجزا بنا به درخواست مشتري بر روي ترانسفورماتورهاي مورد بهره برداري انجام گردد.

 اندازه گيري تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت PD (Partial Discharge)

تخليه جزئي يك از خطاهاي مهم و رايج در ترانسفورماتورهاي قدرت مي باشد. بسياري از خطاهاي الكتريكي داخلي ترانسفورماتور با تخليه جرئي شروع شده و با گذشت زمان منجر به خطاهاي شديد و خروج ترانسفورماتور از مدار مي گردند. با توجه به اين مسئله آشكارسازي تخليه جزئي و اندازه گيري شدت و ضعف آن داراي اهميت فراوان مي باشد. در حال حاظر توان اجراي پروسه اندازه گيري تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت مورد بهره برداري در داخل سايت وجود دارد.پروسه ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت نخستين بار توسط موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران و با همياري انسستيتو شرينگ دانشگاه هانوور آلمان به صنعت برق کشور معرفي شده و نحوه انجام آن در سه فاز ذيل و بصورت غربالي انجام مي گيرد:

فاز اول: انجام آزمونهاي كنترل كيفي روغن، گازكروماتوگرافي و فورفورال مطابق جدول يك بر روي كليه ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت مهم يك مجتمع و ارائه گزارش ارزيابي وضعيت اوليه

فاز دوم: انجام آزمونهاي الكتريكي مطابق جدول دو بر روي ترانسفورماتورهاي انتخاب شده در گزارش ارزيابي وضعيت اوليه (فاز اول)

فاز سوم: انجام آزمونهاي مدرن بر روي ترانسفورماتورهاي مهم مجتمع و با توجه به نتايج حاصل از فازهاي اول و دوم و ارائه گزارش ارزيابي وضعيت و عمرسنجي نهايي

گزارش نهايي پروسة ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتورها شامل موارد ذيل خواهد بود:

  • تعيين وضعيت ترانسفورماتور
  • تعيين وضعيت روغن عايقي
  • تعيين وضعيت عايق كاغذي
  • تخمين عمر باقيمانده ترانسفورماتور
  • تعيين عيوب احتمالي ترانسفورماتور (در صورت وجود)
  • تهيه بانك اطلاعاتي براي ترانسفورماتورها بصورت نرم افزار جامع
  • اولويت بندي ترانسفورماتورها با توجه به نتايج آزمونها، مدت زمان بهره برداري، اهميت در شبكه و …
  • شناسايي ترانسفورماتورهايي كه نياز به تصفيه فيزيكي يا شميايي روغن، نصب سيستم مونيتورينگ، تعمير، بهسازي يا تعويض داشته و ارائه جدول زمانبندي جهت انجام اين موارد برحسب اولويت هاي مشخص شده.
  • ارائه جدول زمانبندي جهت انجام مجدد آزمونها