منشور اخلاقی

اعضای هیات موسس شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس با آگاهی از نقش موثر خود در جامعه و اهمیتی که فعالیت ایشان  در توسعه علمی، فنی و مهندسی و اجتماعی آن دارد، ضمن قبول تعهدات حرفه ای و رعایت اصول اخلاقی، خود را ملزم میدانند که:
  • در فعالیتها منافع عمومی و مصالح اجتماعی و حقوق سهامداران شرکت را مد نظر قرار داده از هر اقدامی که آنها را به مخاطره بیندازد ،جدا پرهیز نمایند.
  • دانش و آگاهی حرفه ای خود را بطور مستمر ارتقا ببخشند و در نشر و استفاده درست و منصفانه آن در جامعه پویا باشند.
  • در تحقق بهبود مداوم توانگری (پشتوانه مالی و تخصص حرفه ای ) و ماندگاری (حضور همیشگی در تجارت) شرکت که هدفی است راهبردی کوشا باشند.
  • مسئولیت انجام کاری فراتر از توانائی و صلاحیت خود را بر عهده نگرفته و در صورت لزوم پس از اعلام محدودیتها و کاستیها آن را قبول نمایند­.
  • در ارتباط کاری با دیگران شایستگی های حرفه ای اخلاقی و انسانی را ملاک قرار داده و از دخالت دادن عوامل غیر مرتبط پرهیز نموده و منصفانه عمل نمایند.
  • بازار بالقوه بسیار گسترده است و برای تبدیل آن به بالفعل تنها از خلاقیت ، نوآوری و ابداع با رعایت الگوی صحیح مشتری مداری استفاده نمایند.
  • عامل و مدافع خصوصیات مثبت همچون روحیه انتقاد پذیری اعتراف به اشتباهات خود صادق و واقع بین باشند و ارتکاب اعمال منفی نظیر ارتشاء، اسراف، تهمت و بی احترامی به دیگران را مردود شمارند.