اهداف دوره های آموزشی

1- برگزاري دوره هاي آموزشي خارج از کشور جهت کارشناسان صنايع
2- برگزاری دوره هاي جامع ترانسفورماتورهاي قدرت که شامل کليه اصول بهره برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت و بنا به درخواست مشتريان و برحسب نوع نيازسنجي آموزشي ايشان بصورت تئوري و عملي برگزار مي گردد.
3- دوره هاي آموزشي کوتاه مدت بر اساس برنامه هدف ساليانه (تقويم آموزشي) و براساس سرفصلهاي تعريف شده توسط متخصصين دوره ها برگزار مي گردد. در اين خصوص محل برگزاري اين دوره ها براساس ويژگيهاي دوره و جهت افزايش سطح کيفي دوره هاي آموزشي متناسب با نوع دوره تعيين مي گردد.
4- تعريف دوره هاي آموزشي خاص بر اساس نياز مشتريان و در محل تعيين شده توسط ايشان که علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص عنوان، محتوي ، مدت برگزاري ، اساتيد و محل برگزاري دوره نيز به مشتريان مشاوره داده شده و ايشان درخواست خود را در رابطه با عناوين ذکر شده ارائه مي نمايد.
5- برگزاري سمينار هاي آموزشي تخصصي صنايع
6- برگزاري جلسات بازديد هاي دوره اي از محل هاي صنايع
7- تعيين نيازهاي آموزشي صنعت بر اساس استراتژي هاي کلان کشور و برنامه ريزي و تدوين دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي تعيين شده