تعمیرات

تعمیرات

تعمیرات

بطور کلی در صورت وقوع حادثه بر روی ترانسفورماتور، معمولا سه راهکار پیش روی مالکین و بهره برداران ترانسفورماتور می باشد:

1- جایگزینی ترانسفورماتور معیوب با یک ترانسفورماتور نو

2-  انتقال ترانسفورماتور به کارخانه یا کارگاه های تعمیراتی جهت تعمیر

3-  تعمیر ترانسفورماتور در محل سایت.

از طرفی دیگر، اهمیت، پيچيدگي و پرهزينه بودن تعمير ترانسفورماتورهاي قدرت باعث شده است تعداد محدودي از شرکتهاي تعميرات ترانسفورماتور وارد اين مقوله شوند. لذا با وجود امكانات و دانش فني كافي در اين زمينه در ايران، مي توان اقدام به ارائه خدمات تعمير و راه اندازي مجدد ترانسفورماتورهاي قدرت مورد بهره برداري پستها، نيروگاهها و صنايع بزرگ نمود. البته اين خدمت مي تواند در غالب برون سپاري و نظارت کلینیک ترانسفورماتور بر روند تعمیر با کمک پرسنل با تجربه در این زمینه و مطابق با دستورالعمل های بین المللی، يک فعاليت تخصصي باشد که مي تواند (در این صورت) تصوير صحيحي از کلينيک بعنوان ناظر عالي تعميرات ترانسفورماتور با هماهنگي توانير و برقهاي منطقه اي بوجود می آورد. اين امر از جمله راهكارهاي كاهش هزينه و افزايش كارآيي و بهره وري کلينيک مي گردد.