افزایش ظرفیت توان

افزایش ظرفیت توان

بازسازی و افزایش توان ترانسفورماتورها دربرگیرنده منافع ذیل می باشد:

  • احیای مجدد ترانسفورماتورها بطوریکه همان عملکرد ترانسفورماتورهای نو مشابه را داشته باشند.
  • افزایش توان ترانسفورماتور به میزان 20 تا 50 درصد
  • تحویل ترانسفورماتور با هزینه ای کمتر از 50 % قیمت ترانسفورماتور نو مشابه
  • کاهش زمان تحویل دهی ترانسفورماتور بازسازی شده نسبت به ترانسفورماتور نو مشابه
  • افزایش توان ترانسفورماتور بدون تغییرات ابعاد و پارامترهای الکتریکی آن

پس از آماده سازی ترانسفورماتور جهت اندازه گیری مشخصات فنی و نیز اطمینان از صحت عملکرد ترانسفورماتور، آزمونهای ذیل مطابق با استاندارد IEC 60076 (نسبت تبدیل، گروه برداری، مقاومت DC، تلفات و جریان بی باری، امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار، تستهای عایقی و تست عملکرد کلید) انجام می گردد.