آزمون‌های روغن

آزمون‌های روغن

آزمون‌های روغن

تحقيقاتی كه درسالهای اخيرا توسط موسسات و شركتهای معتبر بين المللی انجام شده است نشان می دهد كه می‌توان با انجام برخی آزمون‌های خاص بر روی روغن و تحليل آنها به وضعيت ترانسفورماتور به‌ويژه عايق كاغذی آن كه آسيب‌پذيرترين بخش ترانسفورماتور است پی‌برد.

عدم نياز به خارج كردن ترانسفورماتور از مدار جهت نمونه برداری، هزينه پائين آزمونهای روغن، امكان انجام تستها در آزمايشگاهها و تنوع آزمونها از دلايل افزايش اهميت نقش روغن در پروسه ارزيابی وضعيت و عمرسنجی است. لذا آزمونهای روغن ترانسفورماتور با اهداف ذيل انجام مي گيرد:

  • ارزيابی وضعيت روغن ترانسفورماتور و تعيين لزوم تصفيه فيزيكی، شيميايی يا تعويض روغن
  • ارزيابی وضعيت، عمرسنجی و عيب يابی ترانسفورماتور

انواع آزمون‌های روغن:

عدد رنگ

Appearance

چگالی

Density

کشش بین سطحی

Interfacial Tension

ویسکوزیته

Kin Viscosity

نقطه اشتعال

Flash Point

نقطه ریزش

Pour Point

ولتاژ شکست عایقی

Breakdown Voltage

رطوبت

Water Content

تانژانت دلتا

Tan Delta

مقاومت مخصوص

Electrical Resistivity

عدد اسیدی

Total Acid No.

آسکارل

PCB

مواد بازدارنده

Inhibitor

فوران

Furfural

گازکروماتوگرافی

Gas Chromatography

سولفور خورنده

Corrosive Sulphur

پایداری اکسیداسیون

Oxidation Stability

شمارش ذرات معلق

Particle counter