آزمون‌های الکتریکی

آزمون‌های الکتریکی

آزمون‌های الکتریکی

آزمونهاي الكتريكي بنا به درخواست بهره برداران ترانسفورماتور و با استفاده از تجهيزات و امكانات داخل کشور و توسط پرسنل متخصص قابل انجام است:

روتین

مدرن

اندازه گیری مقاومت عایقی سیم پیچ ها

Hipot

اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی بوشینگ

FDS

اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ها

FRA

اندازه گیری مقاومت عایقی هسته

PD

اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار

اندازه گیری جریان و تلفات بی باری

تعیین گروه برداری ترانسفورماتور

پیوستگی جریان تپ چنجر

اندازه گیری تقسیم شار

اندازه گیری نسبت تبدیل