شب قدر است و قدر آن بدانیم ***** نماز و جوشن و قرآن بخوانیم ***** به درگاه خدا غفران و توبه ***** به شرطی که سر پیمان بمانیم
برای پاکی نفس و سعادت ***** همیشه بهر خود شیطان برانیم